Diagnoza specyficznych trudności w uczeniu się

Załącznik do Zarządzenia Nr 9/2019/2020
Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej im. Stefana Szumana w
Bochni z dnia 24 października 2019 r.
Procedura diagnozowania i wydawania opinii w sprawie specyficznych

trudności w uczeniu się
Podstawa prawna:

* Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz.
*996, 1000, 1290 i 1669);
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w
sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni
psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni
specjalistycznych (Dz. U. poz. 199 oraz z 2017 r. poz. 1647);
* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w
sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w
szkołach publicznych (Dz.U. 2019 poz. 373)
PROCEDURA BADANIA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
1. Zgłoszenia na diagnozę w kierunku specyficznych trudności w uczeniu się
dokonuje rodzic/prawny opiekun osobiście w sekretariacie Poradni .
2. Formą zgłoszenia jest wypełnienie i złożenie wniosku o przeprowadzenie
diagnozy (do pobrania na stronie internetowej Poradni lub
w sekretariacie Poradni).
3. Przed badaniem lub w trakcie procesu diagnostycznego:
* należy dostarczyć opinię o uczniu kierowanym do Poradni Psychologiczno
– Pedagogicznej na badanie diagnostyczne w kierunku specyficznych
trudności w uczeniu się,
* należy dostarczyć zeszyty i prace ucznia (do wglądu) m.in. z języka
polskiego, z języka obcego, matematyki, itp.;
* wskazane jest przeprowadzenie badania okulistycznego i uzyskanie
zaświadczenia o stanie wzroku ucznia;
* wskazane jest przeprowadzenie badania słuchu i uzyskanie
zaświadczenia o stanie słuchu ucznia
1. Pierwsza diagnoza mająca na celu rozpoznanie u ucznia ryzyka
wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się powinna być
przeprowadzona w klasach I – III (I etap edukacyjny).

1. Diagnoza specyficznych trudności w uczeniu się wymaga
przeprowadzenia w Poradni badania psychologicznego, pedagogicznego i
w miarę potrzeb logopedycznego, które mogą obejmować kilka wizyt.
* przebieg badania: analiza dokumentów dziecka, wywiad z rodzicami,
rozmowa z uczniem, diagnoza psychologiczna, diagnoza pedagogiczna,
diagnoza logopedyczna – w razie potrzeby, omówienie wyników badań
oraz zaleceń postdiagnostycznych przez specjalistów diagnozujących
ucznia oraz porady dla rodziców/opiekunów dotyczące ustalenia form
pomocy dziecku.
1. Poradnia może wymagać od rodzica zaświadczenia lekarskiego o stanie
zdrowia, zawierającego informacje niezbędne do wydania opinii np.
informacji od neurologa o wykluczeniu organicznego podłoża trudności
szkolnych.
1. W procesie diagnostycznym istotna jest informacja o pracy dziecka nad
trudnościami w czytaniu i/lub pisaniu.
1. Uczeń, który przed wizytą w Poradni pracował samodzielnie lub pod
opieką rodziców bądź pedagoga w szkole ma obowiązek przedłożyć w
poradni zeszyt ćwiczeń.
1. Uczeń, który nie pracował nad trudnościami w czytaniu i/lub pisaniu oraz
nie otrzymywał do tej pory żadnej pomocy w tym kierunku zobowiązany
jest podjąć pracę wyrównawczą i terapeutyczną w formie:
* samodzielnej pracy w domu poprzez wykonywanie partii ćwiczeń
zadawanych przez pedagoga;
* dodatkowych zajęć w szkole lub zajęć zorganizowanych na terenie
Poradni.
1. Po okresie udokumentowanej pracy ucznia nad trudnościami w czytaniu
i/lub pisaniu, Poradnia stawia diagnozę i wydaje opinię.
1. Na podstawie wyników diagnozy Poradnia może stwierdzić specyficzne
trudności w uczeniu się lub też inne przyczyny zgłoszonych trudności.
1. Podczas trwania badań i pracy wyrównawczej rodzic na swój wniosek
może uzyskać informację do szkoły o podjętych wobec dziecka
działaniach diagnostycznych lub wyrównawczych.
1. Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych
trudnościach w uczeniu się powinna zostać wystawiona nie wcześniej niż
po ukończeniu klasy trzeciej i nie później niż do końca nauki w szkole
podstawowej.
1. Opinia wydana w sprawie specyficznych trudności w uczeniu się od
momentu jej wydania do ukończenia edukacji szkolnej upoważnia do:
* dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb
rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia;

* objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną;
* dostosowania warunków egzaminów zewnętrznych – zgodnie z
zasadami zawartymi w Komunikacie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej;
* zwolnienia z nauki drugiego języka obcego w przypadku stwierdzenia
głębokiej dysleksji rozwojowej.
1. Opinia ważna jest na wszystkich etapach edukacyjnych.

PROCEDURA BADANIA UCZNIA SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ
1. W szczególnych przypadkach opinia może być wydana po ukończeniu
szkoły podstawowej. Dotyczy to uczniów, u których z przyczyn losowych,
niemożliwe było wydanie opinii w terminie ustawowym lub w przypadku
których zachodzą inne uzasadnione, niezależne od ucznia okoliczności,
uniemożliwiające wydanie takiej opinii.
2. W takiej sytuacji opinia o specyficznych trudnościach w uczeniu się może
być wydana uczniowi szkoły ponadpodstawowej w następującym trybie:
* Nauczyciel bądź specjalista pracujący z uczniem w szkole, po uzyskaniu
zgody rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia składa
do dyrektora szkoły wniosek wraz z uzasadnieniem.
* Dyrektor szkoły zasięga w tej sprawie opinii rady pedagogicznej.
* Dyrektor szkoły przekazuje wniosek wraz z uzasadnieniem oraz opinią
rady pedagogicznej do Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej oraz
informuje o tym fakcie rodziców (prawnych opiekunów) lub
pełnoletniego ucznia.
* Rodzice z uczniem lub pełnoletni uczeń zgłaszają się do poradni
psychologiczno – pedagogicznej w celu przeprowadzenia postępowania
diagnostycznego i wydania opinii.
* Poradnia wyznacza terminy badania psychologicznego, pedagogicznego,
w razie potrzeb logopedycznego, informując o tym rodziców/prawnych
opiekunów albo pełnoletniego ucznia oraz szkołę.
* Przebieg postępowania diagnostycznego jest taki sam, jak w przypadku
ucznia szkoły podstawowej.

Logotypy funduszy UE

„Cyfrowy Powiat Bocheński” - E-administracja w Powiecie Bocheńskim.

Używamy plików cookies w celu optymalnej obsługi Państwa wizyty na naszej stronie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.