Orzecznictwo

INFORMACJE OGÓLNE

W Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej im. Stefana Szumana działa Zespół Orzekający (zgodnie z aktualnym Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 roku w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz.U. z 2017, poz. 1743) ).

Zespół Orzekający zbiera się dwa razy w miesiącu.

Zespół Orzekający powoływany jest przez Dyrektora Poradni. W jego skład wchodzą:

 • dyrektor – jako przewodniczący zespołu lub upoważniona przez niego osoba,
 • psycholog, pedagog, lekarz,
 • inni specjaliści – jeśli niezbędny jest ich udział.

W posiedzeniach zespołu, z głosem doradczym, mogą uczestniczyć:

1) na wniosek przewodniczącego zespołu i za zgodą rodzica dziecka lub ucznia lub za zgodą pełnoletniego ucznia:

 • nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści, prowadzący zajęcia z dzieckiem lub uczniem w przedszkolu, szkole, ośrodku lub placówce,
 • asystent nauczyciela lub osoby niebędącej nauczycielem lub asystent wychowawcy świetlicy, o których mowa w art. 15 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe,
 • pomoc nauczyciela,
 • asystent edukacji romskiej

– wyznaczeni przez ich dyrektora;

na wniosek lub za zgodą rodzica dziecka lub ucznia lub na wniosek lub za zgodą pełnoletniego ucznia – inne osoby, w szczególności psycholog, pedagog, logopeda, lekarz lub specjalista.

2) Rodzice dziecka lub ucznia lub pełnoletni uczeń mają prawo uczestniczyć w posiedzeniu zespołu i przedstawić swoje stanowisko.


ORZECZENIA

Zespół Orzekający wydaje następujące rodzaje orzeczeń:

 • o potrzebie kształcenia specjalnego
 • o potrzebie nauczania indywidualnego
 • o potrzebie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego
 • o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych
 • opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydaje się dla dzieci i uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, o których mowa w przepisach w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 21017 r., po. 1578)

Orzeczenia wydaje się uczniom:

 • z niepełnosprawnością intelektualną (w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym),
 • niesłyszącym i słabosłyszącym,
 • niewidzącym i słabowidzącym,
 • z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera,
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi

Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydaje się na okres wychowania przedszkolnego, roku szkolnego lub etapu edukacyjnego.

Orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego wydawane są dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły. Wydaje się je na czas określony, wskazany w zaświadczeniu lekarskim, nie krótszy niż 30 dni i nie dłuższy niż jeden rok szkolny.

Orzeczenie określa warunki, w jakich uczeń może realizować potrzeby edukacyjne oraz możliwości w zakresie uczestnictwa w życiu szkoły, formy stymulacji, terapii, rozwijania możliwości i mocnych stron ucznia oraz inne formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

Orzeczenia o potrzebie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego wydaje się dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej. Wydaje się je na czas określony, wskazany w zaświadczeniu lekarskim, nie krótszy niż 30 dni i nie dłuższy niż jeden rok szkolny.

Orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych wydawane są dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim. Wydaje się je na okres do 5 lat.

Szczegóły organizacji zajęć zawarte są w Rozporządzeniu MEN z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim( Dz. U. z 2013r., poz. 529)

Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydaje się dzieciom od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole.

Szczegóły zawiera Rozporządzenie MEN Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z 2017 r., poz. 1635).

Styczeń – 8, 22
Luty – 5, 19
Marzec – 4, 11
Kwiecień – 1, 15
Maj – 6, 20
Czerwiec – 3, 17
Lipiec – 1, 15
Sierpień – 5, 19


PROCEDURA ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW SKŁADANYCH DO ZESPOŁU ORZEKAJACEGO

Orzeczenia i opinie wydawane są na pisemny wniosek (zał.nr 1) rodziców/opiekunów prawnych lub pełnoletniego ucznia. Wnioskodawca dołącza do wniosku dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności wydane przez specjalistów opinie, zaświadczenia lekarskie, wyniki hospitalizacji itp. W przypadku braku badań psychologicznych, logopedycznych bądź pedagogicznych dziecko  umawiane jest na badanie w poradni do odpowiedniego specjalisty.

 

Wnioski rodziców/opiekunów prawnych dotyczące wydania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, nauczania indywidualnego oraz opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka składane są w sekretariacie poradni, po uprzedniej konsultacji z członkiem zespołu orzekającego.

Orzeczenie albo opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju doręcza się wnioskodawcy w terminie 7 dni od dnia posiedzenia zespołu.

Wnioskodawca może wnieść odwołanie do orzeczenia. Wnioskodawca składa odwołanie do Kuratora Oświaty w Krakowie, ul. Ujastek 1, 31-752 Kraków, za pośrednictwem zespołu orzekającego, który wydał orzeczenie, w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia. Odwołanie należy złożyć w sekretariacie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej im. Stefana Szmana w Bochni.


TEREN DZIAŁANIA ZESPOŁU

Zespół wydaje:

 1. Wszystkie rodzaje orzeczeń uczniom szkół i wychowankom przedszkoli mających siedzibę na terenie powiatu bocheńskiego.
 2. Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci przed rozpoczęciem obowiązku szkolnego zamieszkujących w obrębie powiatu bocheńskiego i nie uczęszczających do przedszkola.
 3. Orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży zamieszkujących w powiecie bocheńskim.
 4. Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci zamieszkujących na terenie powiatu bocheńskiego.

Jeżeli poradnia nie jest właściwą do rozpatrzenia sprawy – wówczas wniosek wraz z załącznikami wysyła się do Zespołu Orzekającego właściwego do rozpatrzenia sprawy jednocześnie zawiadamiając o tym Wnioskodawcę.

Logotypy funduszy UE

„Cyfrowy Powiat Bocheński” - E-administracja w Powiecie Bocheńskim.

Używamy plików cookies w celu optymalnej obsługi Państwa wizyty na naszej stronie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.