Nabór na stanowisko - sekretarka

14.09.2021
Wpis może zawierać nieaktualne dane.

OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU 

w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej im. Stefana Szumana w Bochni 

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej im. Stefana Szumana w Bochni informuje o naborze na wolne stanowisko pomocnicze i obsługi - sekretarka. 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) 1. Zatrudnienie od: 1 październik 2021 r. 

  1. 2. Wymiar czasu pracy: pełny etat – umowa na zastępstwo. 
  2. Zakres obowiązków: 

1) obsługa telefoniczna i osobista klientów poradni (udzielanie informacji o formach pomocy oferowanej przez placówkę oraz sposobu załatwiania spraw)

2) rejestracja zgłoszeń, 

3) prowadzenie ewidencji klientów poradni, 

4) obsługa sekretariatu,

5) wysyłka i odbiór korespondencji (przesyłki pocztowe, poczta e-mail, e-puap),

6) prowadzenie archiwum poradni,

7) prowadzenie ewidencji delegacji służbowych

8) prowadzenie ewidencji kart pracy w terenie oraz dokumentacji szkoleń/warsztatów, 

9) redagowanie dokumentów, w tym opinii, orzeczeń – wg potrzeb, 10) wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora poradni

  1. 4. Wymagania niezbędne

1) posiadanie obywatelstwa polskiego, 

2) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 

3) niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe

4) nieposzlakowana opinia, 

5) biegła obsługa komputera (Excel, Word), 6) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku, 

7) wykształcenie średnie/wyższe

  1. Wymagane dokumenty: 

1) list motywacyjny,

2) CV,

3) kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie, 

4) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

5) kopie świadectw pracy

6) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych, 

7) oświadczenie kandydata następującej treści: ,,oświadczam, że nie byłem/byłam skazany/skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe", 

8) oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego, 

9) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku, 

10) klauzula kandydata na przetwarzanie danych do celów rekrutacji w brzmieniu: ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej im. Stefana Szumana w Bochni na potrzeby prowadzenia procedury naboru na stanowisko pomocnicze i obsługi, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa". 

6. Dokumenty należy składać w sekretariacie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej im. Stefana Szumana w Bochni, ul. Dąbrowskiego 1 B, 32-700 Bochnia od poniedziałku do środy w godz. 8.00-18.00, czwartek 8.00-16.00, piątek 8.00-17.00 w zaklejonej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata oraz numerem telefonu z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko pomocnicze i obsługi - sekretarka", wysłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) lub wysłać za pośrednictwem e-puap w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.09.2021 r. do godziny 17.00. 7. Osoby spełniające wymogi formalne zostaną zaproszone telefonicznie na rozmowę kwalifikacyjną w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bochni.

Pliki do pobrania
kwestionariusz_osobowy.doc 37.50KB [ .doc ] 37.50 KB
nabor_sekretarka.pdf 95.96KB [ .pdf ] 95.96 KB

Logotypy funduszy UE

„Cyfrowy Powiat Bocheński” - E-administracja w Powiecie Bocheńskim.

Używamy plików cookies w celu optymalnej obsługi Państwa wizyty na naszej stronie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.